Aktualności

Aktualności/

Zasada Jeża, czyli jak odkryć biznes dla siebie…

Jed­nym z najczęst­szy­ch pytań jakie słyszę i otrzy­mu­ję w e-mailach jest pytanie typu: “Jak odkryć najlep­szy­ch biz­nes dla siebie”.

Poniżej zamieszczam mate­ri­ał video ze szkole­nia “Mas­ter­Part­ner Pro” w trak­cie które­go mówię o zasadzie Jeża, którą opisał w jed­nej z najlep­szy­ch książek dot. biz­ne­su “Od Dobre­go do Wielkiego” prof. Jim Collins.

Zadanie sobie trzech pod­sta­wowych pytań “Zasady Jeża” i udzie­le­nie na nie odpowiedzi daje nieo­ma­lże gwarancję odnalezienia tego. czym powin­niśmy się zaj­mować zawodowo i / lub biz­ne­sowo.

(więcej…)